Anasayfa  |   İletişim  | EN
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
FSMVÜ | 7143 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILACAK AF BAŞVURULARI HAKKINDA DUYURU
Duyuru Arşivi
7143 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILACAK AF BAŞVURULARI HAKKINDA DUYURU

18 Mayıs 2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7143 sayılı Kanunun 15 inci maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen geçici madde 78’in ilk iki fıkrası aşağıdaki şekildedir:

 

GEÇİCİ MADDE 78- Yükseköğretim Kurumlarında hazırlık dahil bütün sınıflarda intibak, ön lisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü öğrenimi gören öğrencilerden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, kendi isteği ile ilişikleri kesilenler dahil, terör suçundan hüküm giyenler ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler hariç, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir programı kazandıkları halde kayıt yaptırmayanlar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunmaları şartıyla bu Kanunun 44.maddesinde belirtilen esaslara göre 2018-2019 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilirler.

 

Müracaat süresi içinde askerlik zamanı gelmiş olanların askerlikleri tecil edilmiş sayılır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar terhislerini takip eden iki ay içinde ilgili yükseköğretim kurumuna başvurmaları halinde bu maddede belirtilen haklardan yararlandırılır.

 

Yukarıda anılan madde kapsamında başvuru yapmak isteyenlerin aşağıda belirtilen tarihler arasında, ekte yer alan formu doldurmak ve gerekli belgeleri sunmak suretiyle Enstitümüze şahsen yapacakları başvurular değerlendirilecektir.

 

BAŞVURU TARİHLERİ

 Başlangıç tarihi: 18.05.2018

 Bitiş tarihi: 18.09.2018

 18.05.2018 tarihinde askerlik görevini yapmakta olanlar için: Terhis tarihini takip eden iki ay içinde

DİKKAT!

- Başvurular ekteki form ve istenen belgelerle birlikte şahsen yapılmalıdır.

- Yukarıda belirtilen süreler dışında yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

- 18.05.2018 tarihinde askerlik görevini yapmakta olanların başvuru sırasında bu durumu gösteren bir belge sunmaları gerekmektedir.

EK

“7143 sayılı Kanundan Yararlanma Talebine İlişkin Dilekçe”
Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi